Počet voľných miest
Kaskády: 2 Galenia: 2

Cieľom zariadení sociálnych služieb Senior Care je umožniť našim klientom žiť plnohodnotný sociálne aktívny život pri rešpektovaní a napĺňaní ich individuálnych požiadaviek.

Kladieme veľký dôraz na sociálnu interakciu našich klientov nielen v rámci komunity, ale aj s okolím. Poskytujeme im široký rozsah sociálnych aktivít, ktoré vychádzajú z možností a záujmu našich klientov. Podporujeme rozvoj základných sociálnych zručností, a tým sa snažíme zabezpečiť klientom dôstojný a hodnotný život.

Nemenej dôležité je udržanie, resp. v rámci možností aj zlepšenie zdravotného stavu klientov, ktoré je pre spokojné trávenie života tiež nenahraditeľným. Podľa konkrétneho stavu a individuálnych potrieb klientov zabezpečujeme prostredníctvom zmluvných lekárov, špecialistov a  vlastných zdravotných sestier a opatrovateliek realizáciu zdravotnej, ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti.

V našich zariadeniach poskytujeme 3 druhy sociálnej služby

Špecializované zariadenie (Galenia)

 • Služba je určená pre plnoleté osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencie rôzneho typu a niektoré ďalšie choroby a postihnutia.
 • V našom zariadení sme špeciálne zameraní na klientov s Alzheimerovou chorobou, ktorá je najčastejšou formou demencie. V súčasnosti týmto ochorením na Slovensku trpí 50- až 60-tisíc ľudí. Aj napriek profesionálnej lekárskej starostlivosti a medikamentóznej liečbe zatiaľ neexistuje možnosť vyliečenia Alzheimerovej choroby. Preto v našom centre do popredia dávame aj nefarmakologický prístup – aktivizáciu klienta. Naším cieľom je udržať život klientov na čo najvyššej (životnej) úrovni a posilňovať ich mentálne a fyzické schopnosti.
 • Súčasťou nášho tímu sú vyškolené sociálne pracovníčky, psychologička a externý zmluvný psychiater, ktorý pravidelne navštevuje klientov v našom zariadení.
 • Vykonávame aktivizačný a terapeutický program, ktorého súčasťou sú individuálne a skupinové terapie: udržiavanie bežných samoobslužných činností, kognitívne tréningy, validačné rozhovory, ergoterapia, arteterapia, biblioterapia, reminiscečná terapia, relaxácia a fyzioterapia.

Zariadenie opatrovateľskej služby (Galenia)

 • Služba je určená pre plnoleté osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby na určitý čas.
 • V tomto zariadení poskytujeme aj krátkodobé pobyty pre nefrologických pacientov, ktorí potrebujú pravidelnú dialýzu, ktorá sa nachádza v budove nášho zariadenia.
 • Klienti majú na výber zo širokého spektra aktivizačných programov. Pri klientoch, ktorí neprejavujú záujem o skupinové denné aktivity, pristupujeme individuálne.

Zariadenie pre seniorov (Galenia aj Kaskády)

 • Služba je určená pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej osoby alebo osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebujú z iných vážnych dôvodov.
 • Aj napriek vyššiemu veku klientov sa snažíme udržať ich životnú úroveň, kognitívne aj fyzické schopnosti. Vytvárame im priestor prežiť starobu v príjemnom a empatickom prostredí.

Odborné činnosti

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

V rámci pomoci pri odkázanosti zabezpečujeme podľa potreby a stavu klienta čiastočnú alebo úplnú asistenciu pri stravovaní, pitnom režime, osobnej hygiene, celkovom kúpeli, obliekaní, polohovaní, vysádzaní, vstávaní, pohybe a orientácii v prostredí, dodržiavaní liečebného režimu, starostlivosti o močový katéter či vývod z hrubého čreva, sprievode na lekárske vyšetrenie a iných aktivitách.

Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo vykonáva kvalifikovaný odborný personál.
Základné poradenstvo v sociálnej a právnej oblasti, ako i pri bežných problémoch každodenného života je poskytované sociálnymi pracovníčkami. V prípade potreby špecializovaného sociálneho poradenstva a pri riešení problémov presahujúcich kompetencie bazálneho sociálneho poradenstva je daný problém konzultovaný, resp. priamo riešený s odborníkmi z oblasti, ktorej sa týka.

Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti, aktivizovanie schopností a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe. V rámci sociálnej rehabilitácie obyvateľ absolvuje nácvik potrebných zručností, ktoré smerujú k dosiahnutiu čo najväčšej sebestačnosti, s ohľadom na jeho zdravotné postihnutie. Hlavné oblasti rehabilitácie sú:

 • sebaobsluha,
 • motorika (jemná, hrubá),
 • nacvičovanie techník na pamäť,
 • pracovná terapia,
 • zmyslová terapia,
 • estetická terapia,
 • reč a komunikácia.

Sociálnu rehabilitáciu zabezpečuje sociálny pracovník.

 

Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení

Je zabezpečovaná naším vlastným ošetrovateľským personálom – vedúcou sestrou, staničnou sestrou, zdravotnými sestrami a praktickými sestrami. V rámci ošetrovateľskej starostlivosti zabezpečujeme najmä:

 • vykonávanie ošetrovateľskej starostlivosti podľa ošetrovateľských procesov a štandardov,
 • vypracovanie ošetrovateľského plánu klienta,
 • zabezpečovanie základnej zdravotnej starostlivosti v zariadení prostredníctvom zmluvnej praktickej lekárky,
 • zabezpečovanie špecializovanej starostlivosti v zariadení prostredníctvom zmluvného psychiatra,
 • zabezpečovanie vyšetrení u lekárov špecialistov (objednávanie, sprevádzanie) na základe ordinácie praktickej lekárky,
 • príprava a podávanie liekov,
 • ošetrovanie/preväzy rán,
 • prevencia a ošetrovanie dekubitov,
 • podávanie infúzií,
 • odber biologického materiálu,
 • meranie fyziologických funkcií,
 • glykemický profil, podávanie inzulínu,
 • komplexná evidencia výkonov ošetrovateľskej starostlivosti v informačnom systéme Cygnus.

Obslužné činnosti

Ubytovanie

 • V zariadení sociálnych služieb Senior Care Galenia je celková kapacita 71 lôžok, z toho 53 jednolôžkových izieb a 9 dvojlôžkových izieb. V každej izbe je elektrická polohovateľná posteľ, nočný stolík, stôl, stolička, skriňa, vešiak, televízor, pripojenie na internet (wifi), mobilné signalizačné zariadenie na privolanie personálu a kúpeľňa s umývadlom, sprchovým kútom a WC. Izby orientované do záhrady majú aj balkón, izby na 3. poschodí (v zariadení pre seniorov) majú klimatizáciu.
 • V zariadení pre seniorov na Kaskádach poskytujeme ubytovanie v 24 jednoposteľových a 28 dvojposteľových izbách s vlastným sociálnym zariadením a balkónom. Každá izba je vybavená elektrickou polohovateľnou posteľou, špeciálnym nočným stolíkom, skriňou, komodou, stolíkom a stoličkou.

Stravovanie

Podľa individuálnych požiadaviek zabezpečujeme klientom racionálnu, diabetickú, ako aj špeciálnu diétnu stravu 5– až 6-krát denne. Zabezpečený je aj celodenný pitný režim. Samozrejmosťou je pomoc klientom pri podávaní stravy a trpezlivá obsluha a podávanie stravy ležiacim klientom.

Upratovanie

Upratovanie sa vykonáva denne, presne podľa schváleného Dezinfekčného a sanitačného programu vyškolenými zamestnancami.

Pranie, žehlenie, údržba šatstva

O osobné šatstvo našich klientov sa staráme priamo v našom zariadení, kde máme zriadenú práčovňu, vybavenú profesionálnymi práčkami a sušičkami. Pranie posteľnej bielizne máme zabezpečené profesionálnou externou firmou. Samozrejmosťou je bežná údržba šatstva a bielizne ako rôzne drobné opravy či šitie v závislosti od potreby klienta.

Ďalšie činnosti

Zabezpečenie záujmovej činnosti

Jednou z veľmi dôležitých činností v zariadení je organizácia voľného času klientov a jeho vypĺňanie zmysluplnými aktivitami. Záujmové činnosti obsahujú zábavnú aj terapeutickú časť a sú zamerané hlavne na rozvoj telesných, psychických a sociálnych zručností a znalostí, ako aj na podporu tvorivej činnosti/schopnosti našich obyvateľov. Vychádzajú z potrieb a záujmov klienta a sú ponúkané denne, v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách. Klient má právo slobodného rozhodnutia o účasti na aktivitách a právo výberu z ich ponuky.

Základné programy a aktivity:

 • záujmové činnosti – rôzne výtvarné a iné ručné činnosti ako štrikovanie, strihanie, maľovanie, montáž a demontáž stavebníc, spoločenské hry, skladanie puzzle, čítanie a počúvanie čítaného, a podobne aktivity sú zamerané na trénovanie a zachovávanie jemnej a hrubej motoriky, klient má možnosť vyjadriť prostredníctvom prác vnútorné pocity,
 • cvičenie, vychádzky – zachovávanie a podporovanie fyzickej kondície klienta, pobyt na čerstvom vzduchu, kontakty so širším okolím,
 • posedenia pri rozhovore – sprostredkovanie informácií zo sociálnej, kultúrnej, medicínskej a rôznych iných oblastí života,
 • kultúrne programy – vystúpenia detí, rôznych súborov, vlastné spoločenské akcie,
 • integračné programy – návšteva divadla, rôznych koncertov a kultúrnych podujatí s cieľom zabezpečiť klientom kontakt so spoločenským prostredím, nepripustí sa tak izolácia klientov, ktorí navyše môžu získať pozitívne zážitky,
 • používanou aktivitou je aj duševná práca, premýšľanie, meditácia, počúvanie hudby, sledovanie TV,
 • činnosti každodenného života, akými sú napríklad: upratovanie, pomoc pri pri žehlení, údržbe šatstva či organizovaní rôznych akcií, sezónne práce v parku, odpratávanie snehu či hrabanie lístia,
 • pravidelne sprístupňujeme informácie o podujatiach organizovaných mimo zariadenia a ponúkame možnosť účasti na nich.

Cieľom týchto aktivít je využívať účinky aktivít na liečenie chorého organizmu alebo narušenej psychiky. Všetky činnosti sú prispôsobené telesnému a psychickému stavu klienta, pod vedením odborného personálu. Poskytujú klientom nevyhnutnú fyzickú aktivitu, adekvátnu mentálnu stimuláciu a príležitosť k vzájomnému zbližovaniu.

Utváranie podmienok pre úschovu cenných vecí

V našom zariadení máme tiež podmienky na úschovu cenných vecí klienta. V prípade záujmu klienta pre neho pripravíme zmluvu o úschove cenností a na základe protokolu preberieme zodpovednosť za jeho majetok.

Rehabilitácia

 • Rehabilitácie poskytuje kvalifikovaný fyzioterapeut s nadstavbovým vzdelaním a so skúsenosťami v oblasti fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Zmyslom poskytovania rehabilitácií je pomôcť našim klientom v dôležitých zručnostiach a schopnostiach ako:
  • zlepšenie pohyblivosti,
  • zvyšovanie obratnosti a kondície,
  • vedenie k sebestačnosti,
  • nácvik používania kompenzačných pomôcok,
  • posilnenie oslabeného svalstva a uvoľnenie napätého svalstva,
  • nácvik chôdze.
 • Pravidelnosť rehabilitácií závisí najmä od zdravotného stavu klienta a je určená aj po vzájomnej dohode rehabilitačného pracovníka s klientom a s rodinou klienta.
 • Rehabilitácie realizujeme buď individuálne, pri ktorých sa zameriavame najmä na oslabené časti tela, alebo skupinové, pri ktorých ide hlavne o precvičenie celého tela.
 • Na základe zdravotného stavu klienta sú rehabilitácie realizované na izbe klienta, v spoločenskej miestnosti, na chodbách zariadenia alebo v telocvični. V prípade priaznivého počasia sú rehabilitácie realizované vonku v záhrade.
 • Pri rehabilitáciách používame rôzne nástroje a pomôcky ako lopty a loptičky, fit lopty, činky, expandre, gumy na cvičenie, závažia, kolky, bicykel – rotopéd, bežiaci pás, chodítka či barle.

 

Masáže

 • Klientom sú poskytované mäkké techniky a klasická masáž. Vybrať si môžu napríklad masáž rúk, nôh, chrbta, ale aj celotelovú masáž.
 • Masáž je klientom je poskytovaná podľa dohody a na základe zdravotného stavu jeden- alebo viackrát týždenne.

Vodoliečba

 • Na vodoliečbu sa používajú špeciálne vane na horné a dolné končatiny.
 • Vodoliečbu využívajú klienti najmä s problémami pohybového systému, ale i klienti, ktorí chcú príjemne zrelaxovať.
 • Vodoliečbu poskytujeme každému klientovi, ktorý o to prejaví záujem, bezplatne 1-krát týždenne. Ak by si klient želal vodoliečbu viackrát do týždňa, je to za poplatok tiež možné.

Duchovné aktivity

 • Pri realizovaní aktivít pre klientov v zariadení nezabúdame ani na duchovné vyžitie. V Senior Care Kaskády sa v našej kaplnke v zariadení pravidelne mesačne konajú rímskokatolícke sväté omše a evanjelické bohoslužby. V Senior Care Galenia pravidelne organizujeme rímskokatolícke omše a spoločné piatkové modlitby ruženca.
 • Považujeme ich za dôležitú súčasť duchovného života klientov, nakoľko výraznou mierou prispievajú k harmonickému a vyrovnanému prežívaniu ľudí hlavne v staršom veku. Duchovné aktivity sú tiež zabezpečené pri rôznych príležitostiach a sviatkoch.

Kadernícke služby

Pravidelne v našom zariadení zabezpečujeme strihanie, farbenie a iné úpravy vlasov podľa želania klientov externou pracovníčkou.

Pedikúra

Pravidelne v našom zariadení zabezpečujeme pedikúru externou pracovníčkou.

Prečo si zvoliť zariadenie Senior Care?

V našich dvoch zariadeniach nájdete nadštandardné vybavenie, vďaka ktorému vieme našim klientom vytvoriť komfort porovnateľný so skutočným domovom.

Dohodnite si stretnutie ešte dnes

  Chcete kontaktovať priamo manažéra?

  Nie je problém. Napíšte mi email alebo mi rovno zavolajte a doriešime to osobne.

  Mgr. Denisa Podhorová, manažérka zariadení

  Kontaktujte nás