Počet voľných miest
Kaskády: 2 Galenia: 2

S našou asistenciou to bude naozaj jednoduché

Zavolajte nám
a dohodnite si stretnutie

Zavolajte nám a dohodnite si stretnutie

Naša manažérka vám po krátkom rozhovore navrhne optimálne riešenie – druh sociálnej služby a zariadenie. Dohodne si s vami stretnutie a upresní, aké doklady máte priniesť.

Získajte všetky potrebné 
informácie

Získajte všetky potrebné informácie

Na osobnom stretnutí vám ukážeme izby a vybavenie budovy. Detailne vás oboznámime s poskytovanými službami a s personálom, ktorý sa bude o klienta starať. Tiež ukážeme a vysvetlíme, aké potvrdenia a doklady je pred príchodom klienta do zariadenia potrebné zabezpečiť.

Staňte sa
naším klientom

Staňte sa naším klientom

V procese vybavovania potrebných dokladov sú vám naši pracovníci k dispozícii a ochotne vám poradia, čo, ako a kde vybaviť. Po preukázaní všetkých potrebných dokumentov môže klient nastúpiť do nášho zariadenia.

Kto sa môže stať klientom nášho zariadenia?

Zariadenia opatrovateľskej služby

Zariadenia opatrovateľskej služby

 • Senior Care Galenia

Klientom sa môže stať plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby. Sociálna služba sa poskytuje na dobu určitú.

V zariadení poskytujeme aj krátkodobé pobyty pre nefrologických pacientov, ktorí potrebujú pravidelnú dialýzu, ktorá sa nachádza v budove nášho zariadenia.

Zariadenia pre seniorov

Zariadenia pre seniorov

 • Senior Care Kaskády
 • Senior Care Galenia

Klientami sa môžu stať osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej osoby alebo osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebujú z iných vážnych dôvodov.

Špecializované zariadenia

Špecializované zariadenia

 • Senior Care Galenia

Klientami sa môžu stať osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencie rôzneho typu a niektoré ďalšie choroby a postihnutia.

V zariadení sme špeciálne zameraní na klientov s Alzheimerovou chorobou, pre ktorých sme vytvorili koncept starostlivosti vrátane nefarmakologických prístupov.

Máme vyškolený tím pracovníkov vrátane vlastnej psychologičky, špeciálnej pedagogičky a externého zmluvného psychiatra, ktorý pravidelne navštevuje klientov v našom zariadení.

Aké potvrdenia sú vhodné, resp. potrebné?

1. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Aby mal potenciálny klient nárok na finančný príspevok od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a tým pádom výrazne nižšiu mesačnú platbu, je potrebné, aby mal vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu podľa príslušného druhu poskytovanej sociálnej služby.

Rozhodnutia do zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby vydáva obecný, resp. mestský úrad v mieste trvalého pobytu klienta. O jeho vydanie je potrebné požiadať na sociálnom odbore úradu.

Rozhodnutia do špecializovaného zariadenia vydáva sociálne oddelenie VÚC, príslušné podľa trvalého pobytu potenciálneho klienta.

Ak potenciálny klient nemá vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, stále sa môže stať klientom zariadenia, ale bude platiť vyššiu mesačnú platbu podľa cenníka pre samoplatcov. O vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu môže klient požiadať kedykoľvek. Po jeho vydaní a nadobudnutí právoplatnosti mu bude znížená mesačná platba.

2. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Po rozhodnutí potenciálneho klienta stať sa naším klientom v zariadení pre seniorov alebo v zariadení opatrovateľskej služby je potrebné, aby na mestský, respektíve obecný úrad v mieste trvalého bydliska podal žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, v ktorej uvedie aj názov poskytovateľa sociálnej služby (nášho zariadenia).

V prípade záujmu o špecializované zariadenie sa žiadosť podáva na príslušné sociálne oddelenie VÚC podľa miesta trvalého bydliska.

3. Žiadosť občana o uzatvorenie „zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“

Potom, ako nám mesto, resp. obec, kde má klient trvalý pobyt, pošle žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v našom zariadení, uzatvoríme s klientom zmluvu o poskytovaní sociálnej služby. Pred nástupom klienta do zariadenia je ešte potrebné doložiť výsledky vyšetrení o bezinfekčnosti, ktoré musia byť negatívne.

Dohodnite si stretnutie ešte dnes

  Chcete kontaktovať priamo manažéra?

  Nie je problém. Napíšte mi email alebo mi rovno zavolajte a doriešime to osobne.

  Mgr. Denisa Podhorová, manažérka zariadení

  Často kladené otázky

  Aká je cena za pobyt v zariadeniach sociálnych služieb Senior Care?

  Cenník za poskytovania služieb v našom zariadení vrátane detailného položkového rozpisu nájdete na podstránke Cenník služieb.

  Cenníky sú rozdelené podľa zariadení (Senior Care Galenia a Senior Care Kaskády), jednotlivých druhov sociálnej služby (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a špecializované zariadenie) a podľa toho, či má klient rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, alebo je samoplatcom.

  Je možný v prípade potreby nástup do zariadenia aj okamžite?

  V prípade, že máme voľné miesto, je nástup do zariadenia možný aj okamžite. Pred príjmom je však potrebné vybaviť vyšetrenia na bezinfekčnosť, čo spravidla trvá 3 – 5 dní. Nástup je možný len v prípade negatívnych výsledkov.

  Aké doklady, potvrdenia a osobné veci treba priniesť pri nástupe?

  Zoznam dokladov a osobných vecí potrebných pri nástupe do zariadenia:

  • platný občiansky preukaz,
  • preukaz zdravotnej poisťovne,
  • rozhodnutie o dôchodku,
  • rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
  • rozhodnutie o poberaní kompenzácie – treba hlásiť na ÚPSVaR,
  • rozhodnutie súdu i uznesenie o určení opatrovníka – ak je žiadateľ zbavený svojprávnosti na právne úkony,
  • ZŤP preukaz,
  • lieky minimálne na 1 mesiac a rozpis dávkovania liekov, inkontinentné pomôcky,
  • zdravotné pomôcky, ktoré klient používa – barle, chodítko, toaletný vozík, invalidný vozík atď.,
  • zdravotná dokumentácia od obvodného lekára, prípadne vyjadrenie lekára o zdravotnom stave, klienta je potrebné vyradiť z kapitácie u doterajšieho obvodného lekára,
  • potvrdenie o bezinfekčnosti a výsledky vyšetrenia na bacilonosičstvo (výter z rekta, hrdla a nosa), RTG pľúc s popisom alebo pľúcne vyšetrenie, ako aj výsledky vyšetrení na HBsAG, BWR, HIV a HCV,
  • psychiatrické vyšetrenie,
  • osobnú bielizeň a šatstvo (nie je nutné označovať), hygienické potreby.

  Kedy sú návštevné hodiny?

  Návštevné hodiny nie sú určené, na návštevu je možné prísť kedykoľvek počas pracovných dní, víkendov aj sviatkov. Návštevy však kvôli dennému režimu klientov odporúčame v čase od 8.00 do 20.00 h.

  Je možnosť zobrať si klienta na víkend alebo na sviatky domov?

  Áno, klienta je možné zobrať zo zariadenia počas týždňa, cez víkend alebo cez sviatky. Neprítomnosť klienta v zariadení by nemala presiahnuť 30 dní.

  Môžu sa v zariadení ubytovať aj manželské páry?

  Áno, máme na to vytvorené vhodné podmienky v dvojlôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením.

  Je zabezpečená 24-hodinová starostlivosť?

  Áno, o klientov sa stará 24 hodín tím vyškolených opatrovateliek a zdravotných sestier, pod vedením skúsenej vedúcej sestry.

  Môžu si klienti priniesť aj vlastný nábytok?

  Všetky izby sú vybavené špeciálnym nábytkom. Súčasťou zariadenia sú: elektricky polohovateľná posteľ, špeciálny nočný stolík, skriňa, komoda, stôl a stolička. V zariadení Senior Care Galenia je v každej izbe aj televízor. V prípade záujmu klienta je možné individuálne sa dohodnúť na prinesení kresla, chladničky alebo iného menšieho nábytku.

  Ako sa postupuje v prípade, ak klientovi nestačí dôchodok na pokrytie nákladov za sociálnu službu?

  Pri nástupe do zariadenia klient predloží všetky povinné dokumenty a podľa nich sa vypracuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby v našom zariadení. Ak klientovi nestačí na úhradu mesačnej platby dôchodok, tretia osoba (prispievateľ), dopláca zvyšnú sumu až do výšky mesačnej úhrady.

  Je možný nástup do zariadenia aj bez rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu?

  Áno, klient môže nastúpiť aj bez rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu ako samoplatca. V takom prípade platí vyššiu úhradu za poskytovanie sociálnej služby. Môže si však priebežne vybavovať rozhodnutie odkázanosti na sociálnu službu a po jeho získaní sa mu mesačná platba zníži, nakoľko za neho bude zariadeniu poskytovať finančný príspevok MPSVaR SR.

  Je možné prijať aj klienta s trvalým pobytom v inom kraji?

  Klientom zariadenia sa môže stať osoba z akejkoľvek časti Slovenska, ako aj zo zahraničia.

  Koľkokrát denne sa podáva strava?

  Strava sa klientom podáva 5x denne, v prípade diabetikov 6x denne. Klienti tiež majú možnosť mať na izbách vlastné chladničky a v prípade záujmu im zabezpečujeme aj drobné nákupy potravín.

  Ako je zabezpečovaná zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť?

  Zdravotný úsek zariadenia zabezpečuje manažment zdravotnej starostlivosti. Priamo do zariadenia chodí týždenne praktická lekárka a mesačne psychiater. Pre klientov zabezpečujeme vyšetrenia u odborných lekárov, sprevádzanie na vyšetrenia či v prípade potreby hospitalizácie v nemocnici. Okrem toho zabezpečujeme predpisovanie liekov, plienok a iných zdravotných pomôcok a materiálov. Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujeme v zariadení prostredníctvom vlastných zdravotných a praktických sestier.

  Kontaktujte nás