AKO SA STAŤ KLIENTOM

Senioren bei Finanzberatung lesen VertragKlientom Zariadenia pre seniorov Senior Care Kaskády sa môže stať fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov je výlučnou kompetenciou obcí a miest.

O vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je potrebné obrátiť sa na obecný úrad v mieste trvalého bydliska. Potrebné tlačivá poskytuje priamo príslušný miestny úrad:

 1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 2. Lekársky nález na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (vyplní praktický lekár)

Vyplnenú a podpísanú žiadosť a lekársky nález je potrebné odovzdať na miestnom úrade. Na základe týchto dokumentov vypracuje posudkový lekár obce lekársky posudok a sociálny pracovník obce sociálny posudok.

Výsledkom je posudok o odkázanosti na sociálnu službu a príslušný miestny úrad vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

Po nadobudnutí právoplatnosti občan podá na príslušný miestny úrad žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, v ktorej uvedie aj názov poskytovateľa sociálnej služby.

Prílohou tejto žiadosti je aj čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch, ktoré musí byť úradne overené.

Žiadosť občana o uzatvorenie „Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ podáva obec priamo do zariadenia, o ktoré občan prejavil záujem. Pobyt v zariadení nie je obmedzený regiónom, klientom sa môže stať ktokoľvek z celého Slovenska.

Cenník SENIOR CARE KASKÁDY pre klientov s potvrdením o odkázanosti na sociálnu službu nájdete nižšie v dokumentoch.

Senior Woman Reading PaperworkKlientom Zariadenia pre seniorov Senior Care Kaskády sa môže stať fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek.

Žiadateľ podá žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v SENIOR CARE KASKÁDY.

Klient musí okrem toho predložiť rozhodnutie o dôchodku vydané sociálnou poisťovňou.

Samoplatcom nie je poskytovaná dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a hradia si výdavky spojené s pobytom v zariadení v plnej výške z vlastných zdrojov.

Cenník SENIOR CARE KASKÁDY pre klientov samoplatcov nájdete nižšie v dokumentoch na stiahnutie.

DOHODNÚŤ STRETNUTIE

Vlože tento kód (povinné): captcha

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

1. AKÁ JE CENA ZA POBYT V ZARIADENÍ PRE SENIOROV SENIOR CARE KASKÁDY?

Cenník za pobyt v našom zariadení vrátane detailného položkového rozpisu nájdete nižšie, v časti Dokumenty.

Cenníky sú rozdelené na cenník pre klientov so schváleným posudkom odkázanosti na sociálnu službu a cenník pre samoplatcov.

2. KEDY JE MOŽNÝ NÁSTUP DO ZARIADENIA?

Nástup do zariadenia je možný ihneď.

3. AKÉ DOKLADY, POTVRDENIA A OSOBNÉ VECI TREBA PRINIESŤ PRI NÁSTUPE?

Zoznam dokladov a osobných vecí potrebných pri nástupe do zariadenia pre klienta so schváleným posudkom odkázanosti na sociálnu službu:

 • platný občiansky preukaz,
 • preukaz zdravotnej poisťovne,
 • rozhodnutie o dôchodku,
 • rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
 • rozhodnutie o poberaní kompenzácie – treba hlásiť na ÚPSVaR,
 • rozhodnutie súdu i uznesenie o určení opatrovníka – ak je žiadateľ zbavený svojprávnosti na právne úkony,
 • ZŤP preukaz,
 • lieky minimálne na 1 mesiac a rozpis dávkovania liekov, inkontinentné pomôcky,
 • zdravotné pomôcky, ktoré klient používa – barle, chodítko, toaletný vozík, invalidný vozík, atď.,
 • zdravotná dokumentácia od obvodného lekára, prípadne vyjadrenie lekára o zdravotnom stave, klienta je potrebné vyradiť z kapitácie u doterajšieho obvodného lekára
 • potvrdenie lekára o bezinfekčnosti alebo výsledky:
  • vyšetrenia na bacilonosičstvo: výter z rekta, z hrdla, z nosa,
  • rtg pľúc s popisom alebo pľúcne vyšetrenie,
  • odberov: HBsAG, BWR, HIV,
 • psychiatrické vyšetrenie
 • osobné prádlo a šatstvo (podľa možnosti označené), hygienické potreby

4. KEDY SÚ NÁVŠTEVNÉ HODINY?

Naše zariadenie nemá vyhradené návštevné hodiny, je otvorené stále. Pobyt návštevy sa odporúča denne od 8:00 do 19:00 hodiny.

5. JE MOŽNOSŤ ZOBRAŤ SI KLIENTA NA VÍKEND ALEBO NA SVIATKY DOMOV?

Áno, klienta je možné zobrať domov na ľubovoľný čas.

6. MÔŽU SA U VÁS V ZARIADENÍ UBYTOVAŤ AJ MANŽELSKÉ PÁRY?

Áno, máme na to vytvorené vhodné podmienky na dvojlôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením a balkónom.

7. JE ZABEZPEČENÁ 24-HODINOVÁ STAROSTLIVOSŤ?

Áno, o klientov sa stará 24 hodín tím vyškolených opatrovateliek pod vedením skúsenej vrchnej sestry.

8. MÔŽU SI KLIENTI PRINIESŤ AJ VLASTNÝ NÁBYTOK?

Všetky izby sú vybavené špeciálnym nábytkom. Súčasťou zariadenia sú: elektricky polohovateľná posteľ, špeciálny nočný stolík, skriňa, komoda, stôl a stolička. V prípade záujmu klienta je možné individuálne sa dohodnúť na jeho špecialnych požiadavkách.

9. AKO SA POSTUPUJE V PRÍPADE, AK KLIENTOVI NESTAČÍ DÔCHODOK NA POKRYTIE NÁKLADOV ZA SOCIÁLNU SLUŽBU?

Pri nástupe do zariadenia klient predloží všetky povinné dokumenty a podľa nich sa vypracuje Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v našom zariadení, ktorej prílohou je aj rozpočtový list, na základe ktorého sa presne vypočíta akú sumu klient hradí z dôchodku. Ak klientovi nestačí dôchodok na úhradu, vstupuje do zmluvného vzťahu tretia osoba /prispievateľ/, ktorý dopláca zvyšnú sumu až do výšky mesačnej úhrady.

DOKUMENTY

CENNÍK---KLIENTI-S-ODKÁZANOSŤOU-RACIONÁLNA-STRAVA
CENNÍK - KLIENTI S ODKÁZANOSŤOU RACIONÁLNA STRAVA
CENNÍK---KLIENTI-S-ODKÁZANOSŤOU-DIABETICKÁ-STRAVA
CENNÍK - KLIENTI S ODKÁZANOSŤOU DIABETICKÁ STRAVA
CENNÍK---SAMOPLATCOVIA
CENNÍK - SAMOPLATCOVIA
POPLATKY-A-CENNÍK-DOPLNKOVÝCH-SLUŽIEB
POPLATKY A CENNÍK DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB
VZOR - Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
VZOR - Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
ŽIADOSŤ-O-ZARADENIE-DO-PORADOVNÍKA-NA-UMIESTNENIE-KLIENTA
ŽIADOSŤ O ZARADENIE DO PORADOVNÍKA NA UMIESTNENIE KLIENTA
VZOR_Z_iadost_-o-posu_denie-odka_zanosti-na-socia_lnu-sluz_bu-1
VZOR - Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
VZOR_Leka_rsky-na_lez-na-u_c_ely-posu_denia-odka_zanosti-na-socia_lnu-sluz_bu-1
VZOR - Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
VZOR_Vyhla_senie-o-majetku-fyzickej-osoby-na-u_c_ely-platenia-u_hrady-za-socia_lnu-sluz_bu
VZOR - Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu