Počet voľných miest
Kaskády: 2 Galenia: 2

Alzheimer centrum Senior Care Galenia má dlhodobo výborné výsledky

27.5.2021

Centrum pre klientov s Alzheimerovou chorobou sme vytvorili s cieľom zlepšiť kvalitu života našich klientov, vytvoriť im chápavé a láskavé prostredie, a tým aj zlepšiť kvalitu života ich rodinných príslušníkov a blízkych.

Vieme, aké ťažké je pre blízku rodinu zabezpečiť pacientovi s Alzheimerovou chorobou vyhovujúce bezpečné prostredie v domácich podmienkach a zároveň poskytnúť aj dostatočnú zdravotnú starostlivosť, podnetný denný program a okrem toho ešte aj zvládať bežné denné činnosti celej rodiny. Vo väčšine prípadov, pri najlepšej snahe, je to pre blízkych nerealizovateľné. Senior Care Galenia toto všetko dokáže zabezpečiť vďaka odbornému personálu, unikátnemu zázemiu a moderným terapeutickým metódam.

Naše centrum je určené pre klientov s Alzheimerovou chorobou, ale aj klientom s inými typmi demencií. Klientom poskytujeme odbornú starostlivosť, ktorú zabezpečuje zdravotnícky personál. Kladieme dôraz na to, aby bol náš odborný personál pravidelne školený v špecifickom prístupe ku klientom. Klienta do spolupráce zapájame, aby sme vytvárali obojstranne obohacujúci vzťah. Jeho individuálne potreby sú pre nás dôležité, a preto vždy volíme osobný prístup.

Klienti sú súčasťou terapeuticko-aktivizačného programu. Pred zaradením do tohto programu zvážime aktuálne schopnosti klienta, jeho zdravotný stav, ale napr. aj jeho predošlé záujmy. Program sa skladá z rôznych činností. Jeho úlohou je zefektívniť liečbu klienta a zlepšiť kvalitu jeho života. Zároveň je naším cieľom umožniť klientovi cítiť sa dobre a bezpečne. Rodinní príslušníci sú pre nás rovnako dôležití ako náš klient. Preto ich zapájame do liečebného procesu prostredníctvom pravidelných konzultácií, ale aj edukácie.

Terapeuticko-aktivizačný program má mnoho činností:

Tvorive prace

Spoločné stretnutia klientov

Pre pacientov s Alzheimerovou chorobou je dôležité udržiavať sociálne vzťahy a pravidelne komunikovať. To v domácich podmienkach z rôznych dôvodov často nie je možné zabezpečiť.
V našom zariadení sa klienti stretávajú v bezpečnom prostredí, podporujeme ich v komunikácii. Môžu sa zúčastniť individuálnych, ale aj skupinových rozhovorov a diskusií, ktoré riadia sociálne pracovníčky a psychologička.

Udržiavanie sebaobslužných činností

Naším cieľom je udržať klienta v čo najväčšej miere samostatnosti, a tak podporovať jeho kognitívne a motorické funkcie, zdravie a zároveň udržiavať jeho sebauvedomenie a dôstojnosť. Podporujeme ho pri činnostiach ako napr. obliekanie, stravovanie, hygiena a pod. Aj tieto činnosti pomáhajú zmierňovať psychické zmeny, stimulovať pamäťové a orientačné schopnosti.

Kognitívne tréningy

Jednou z najdôležitejších metód efektívnej liečby rôznych foriem demencií je podpora kognitívnych funkcií. Na to slúžia kognitívne tréningy, ktoré prebiehajú v rôznych formách. Zapájame klientov individuálne, ale aj v skupinách. V rámci tréningov precvičujeme s klientmi krátkodobú a dlhodobú pamäť, podporujeme ich koncentráciu pri denných činnostiach a ich komunikačné zručnosti. Formy tréningu sú zámerne rôznorodé. Využívame pracovné zošity, hry zamerané na dlhodobú a krátkodobú pamäť, ale aj diskusie v skupinách, čítanie, jogu prstov a rôzne ďalšie kognitívne cvičenia. Využívame aj technické pomôcky ako napr. tablety.

Ergoterapia/pracovná terapia

Záujmy našich klientov využívame v pracovnej terapii, ktorá pomáha stimulovať jemnú motoriku. Klientov zapájame do výroby predmetov, ktorými si skrášľujú svoje prostredie alebo obdarujú svojich blízkych. Pracujú s rôznymi materiálmi (drevo, hlina, papier), muži radi využívajú technické nástroje. U klientov je ergoterapia veľmi obľúbená, radi takto využívajú svoj čas.

kulinoterapia

Arteterapia

Arteterapia patrí medzi ďalšie nefarmakologické metódy v liečbe Alzheimerovej choroby a iných druhov demencií. Pomáha ventilovať negatívne pocity, podporuje individuálnu tvorivosť a fantáziu. Je to zážitková forma, pri ktorej nemusí mať klient žiadne výtvarné vzdelanie ani vedomosti. Estetická úroveň výsledku je nepodstatná, prináša však klientom uspokojenie a uvedomenie si vlastnej identity. Terapia prebieha pod vedením našej skúsenej psychologičky.

Reminiscenčná terapia

Tento druh terapie využíva a podporuje dlhodobú pamäť klienta a aktivizuje ho cez jeho spomienky. Prebieha individuálne alebo v skupinách. Psychologička pracuje s klientmi prostredníctvom rôznych podnetov, ktoré vyvolávajú spomienky: fotografie, filmy, vône, hudba, predmety. V našom zariadení sme pre klientov zriadili aj záhradu s reminiscenčnými prvkami, kde majú možnosť tráviť voľný čas.

Validačné rozhovory (Validation® Naomi Feil)

Validačné rozhovory sú osvedčeným a dôležitým prvkom nášho zariadenia v prístupe ku klientom s Alzheimerovou chorobou. Ide o formu komunikácie a terapie, ktorá pomáha udržiavať kontakt s človekom s týmto ochorením. Umožňuje akceptovať realitu chorého bez ohľadu na stupeň postihnutia. Prebieha individuálnou alebo skupinovou formou. Validovať niekoho znamená prijať jeho emócie, povedať mu, že jeho emócie sú pravdivé. V metóde validácie sa používa schopnosť vcítiť sa a priblížiť vnútornému prežívaniu dezorientovanej osoby. Táto terapeutická metóda pomáha vyjadriť dezorientovaným ľuďom ich emócie, navrátiť im ich dôstojnosť a sebavedomie, zabrániť skĺznutiu do pokročilejších fáz dezorientácie a empaticky s nimi komunikovať. Pomáha hlavne u dezorientovaných pacientov. Najväčším benefitom pre našich klientov, ale aj opatrovateľský personál je vyššia kvalita života. Výsledkom je aj príjemná atmosféra na oddelení.

Pravidelnou validáciou dokázateľne zlepšujeme chôdzu a telesné zdravie klientov, vzpriamený sed, agresívne správanie klesá. Zároveň je pre nás dôležité, že klesá nutnosť medikamentóznej liečby. Klienti sú viac sebavedomí, menej často pociťujú strach a menej sa uzatvárajú do svojho vnútra. Validácia im dáva zmysel prežitého života. Táto metóda zároveň pomáha aj rodinám klientov lepšie komunikovať s ich príbuznými.

V rámci terapeuticko-aktivizačného programu využíva naše zariadenie aj ďalšie metódy, ako sú: relaxácia, rehabilitácie, hydromasáže, duchovný a kultúrny program, kulinoterapia (príprava jedál) a, samozrejme, pravidelné prechádzky v záhrade. Pohyb na čerstvom vzduchu je dôležitý pre okysličenie a aktivizáciu mozgu.

Odbornosť nášho personálu

Naše zariadenie je hrdé na svoj odborný personál. Vďaka našim odborníkom dokážeme klientom poskytnúť vysokokvalitné služby a nadštandardný prístup. Máme internú psychologičku, ktorá pravidelne mapuje aktuálny psychický stav klientov a ich kognitívne schopnosti. Zároveň ponúka rodinám našich klientov konzultácie a pomoc pri komunikácii. Úzko spolupracuje s externým psychiatrom, ktorý pravidelne navštevuje naše zariadenie. Naše terapeutky – sociálne pracovníčky tvoria individuálne plány pre klientov. Pravidelne zabezpečujeme vzdelávanie pre náš personál, aby sme mu umožnili zlepšovať jeho prístup a zvyšovali kvalitu jeho práce s klientmi.

Senior Care Galenia má výborné výsledky vďaka terapeutickým metódam, skúsenostiam aj zázemiu

Senior Care Galania má preukázateľne pozitívne terapeutické výsledky v nefarmakologických prístupoch (kognitívnych tréningoch a validačných rozhovoroch). Vďaka edukácii rodinných príslušníkov a pravidelným konzultáciám sa nám podarilo zefektívniť liečbu klientov z viacerých strán, a tým zabezpečiť láskavý a dôstojný zvyšok života klientov.

Ďalšie články

Dohodnite si stretnutie ešte dnes

    Chcete kontaktovať priamo manažéra?

    Nie je problém. Napíšte mi email alebo mi rovno zavolajte a doriešime to osobne.

    Mgr. Denisa Podhorová, manažérka zariadení

    Kontaktujte nás